Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5721065572106557210655721065572106557210655721065 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะออทิซึมและปัญญาอ่อนในเด็ก 1-6 ปี ของเขตการสาธารณสุขที่ 2
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : The study of prevalence and related factors affecting the Autism and Mental Retardation of the 1-6 years old children in the Pub
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : กฤษณา จันทร์ตรี และคณะ (มณฑา โชคชัยไพศาล, รัตน์ติกาล วาเพชร, ธิดา จุลินทร)
สังกัดหน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (เดิมคือศูนย์ฯ 2) 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยเชิงปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ :
ชื่อผลผลิตที่ได้ :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
ความชุก, ปัจจัย, ภาวะออทิซึม, ปัญญาอ่อน
เกี่ยวกับมิติงาน : ป้องกัน
เกี่ยวกับวัย : วัยเด็ก
เกี่ยวกับ Setting :
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) :
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ : รายงานวิจัย
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : 2547
บทคัดย่อภาษาไทย :
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความชุกของภาวะออทิซึมและปัญญาอ่อนและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะออทิซึมและปัญญาอ่อนในเด็กอายุ 1 - 6 ปี ของเขตการสาธารณสุขที่ 2 ตัวอย่างประชากรที่ศึกษา คือ เด็กอายุ 1 - 6 ปี ที่มารับการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลของเขตการสาธารณสุขที่ 2 จำนวน 6 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี จำนวน 1,367 คน เลือกตัวอย่างประชากรโดยการสุ่มแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก 1 - 4 ปี และ 4 - 18 ปี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติจำนวน ร้อยละ ไคสแควร์ และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า เด็กอายุ 1 - 6 ปี จากจำนวนประชากรเด็กอายุ 1 - 6 ปีที่ศึกษา 1,367 คน มีความชุกของภาวะออทิซึม ร้อยละ 12.5 ของภาวะปัญญาอ่อน ร้อยละ 6.7 และของภาวะออทิซึมร่วมกับปัญญาอ่อน ร้อยละ 1.6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะออทิซึม พบว่า อายุของเด็ก มารดามีโรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เด็กคลอดก่อนเกินกำหนด ภาวะหลังคลอดของเด็ก มีความสัมพันธ์กับภาวะออทิซึมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะปัญญาอ่อน พบว่า อายุของเด็ก รายได้ของครอบครัวการศึกษาของมารดา อายุของมารดาขณะตั้งครรภ์ มารดามีโรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เด็กคลอดก่อนกำหนด ภาวะหลังคลอดของเด็ก มีความสัมพันธ์กับภาวะปัญญาอ่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภาวะออทิซึมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะปัญญาอ่อนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดัน .01 การศึกษาครั้งนี้สามารถทำผลที่นำมาใช้ในการวางแผนและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการพัฒนาแผนงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กอายุ 1 - 6 ปี ในเขตการสาธารณสุขที่ 2 ต่อไป
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
This study was conducted primarily to examine the prevalence and related factors affecting the Autism and Mental Retardation, which focusing of the 1 - 6 years old children. It was carried out in six provinces of the Public Health Region 2 : Nakornnayok, Saraburi, Singburi, Lopburi , Chainat , and Saphanburi province, Thailand. The respondents were the 1 - 6 years old children who had been accessed the health service at the hospital of those provinces. Data were gathered from 1,367 respondents through the interview with the constructed questionnaires. Three types of questionnaires composed of the Demographic Data, Child Development Screen Questionnaire, and Pervasive Development Disorder Screen Questionnaire (PDDSQ). The Systematized Random Sampling was used. Descriptive statistics, Chi-square, and Pearson's Moment Correlation Coefficient were used in the analysis of data. Finding present the Autism and Mental Rerardation incidents were found in the respondents as 12.5 and 6.7 percent. Suprisingly, the interactive of Autism and Mental Retardation incident found 1.6 percent of the respondents. The related factors; age, complicate pregnancy mother, premature baby, and situation after birth of baby , show the significant related to the Autism at the 0.05 level. While, the related factors such as age, family income, mother education level, pregnancy mother age, complicated pregancy mother, premature and complication after birth of baby, also show the significant related to the Mental Retardation at the 0.01 level. Effectively, the results of the study can be used in planning development for the promotion and prevent the mental health problem of the 1 - 6 years old children in the Region 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : mhc02@dmh.go.th
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2951 1396 โทรสาร 0 2951 1397
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข