คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
1414 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5065487506548750654875065487506548750654875065487 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ค้นหาข้อมูลขั้นสูง  

ค้นหาข้อมูลขั้นสูง

คำค้น : * หากต้องการค้นหาหลายมิติกรุณากด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกมิติอื่น
ค้นหาจาก : กลุ่มผลงาน :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทผลงาน :

 

ค้นพบทั้งหมด 675 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
1. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2559
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนา...

Preview : 522
  Comment : 0  Download : 48
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
2. คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : อมรากุล อินโอชานนท์ เนตรชนก บัวเล็ก สตรีรัตน์ รุจิระชาคร นฤภัค ฤธาทิพย์ ไอยรดา มารีอัมมัน อุษา มะลิซ้อน
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น


Preview : 590
  Comment : 0  Download : 80
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
3. มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในโรงพยาบาลชุมชน (ฉบับปรับปรุง)
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : อรวรรณ ดวงจันทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน มีทิศทางและเครื่องมือในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาบริการในมิติส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 


Preview : 513
  Comment : 0  Download : 32
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
4. แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness With High Risk to Violence) สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งหวังให้เกิดระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับเขตสุขภาพได้มากย...

Preview : 529
  Comment : 0  Download : 39
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
5. ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการร่างต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทีความรู้ ความ้ข้าใจและใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงาน เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ใช้ได้จริงและสามารถปกป้องสิทธ...

Preview : 345
  Comment : 0  Download : 5
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
6. หลักสูตร การให้การดูแลผู้ป่วยสุราและแอมเฟตามีน ที่มีปัญหาด้านจิตเวช สำหรับพยาบาล
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : คณะทำงานด้านการเฝ้าระวังบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราและเสพสาร เสพติดที่มีอาการทางจิต กรมสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรูู้ ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการจัดการบริการด้านการบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาการดื่มสุราและเสพสารเสพติดที่มีอาการทางจิตต่อไป


Preview : 404
  Comment : 0  Download : 17
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
7. หลักสูตร การให้การดูแลผู้ป่วยสุราและแอมเฟตามีน ที่มีปัญหาด้านจิตเวช สำหรับแพทย์ทั่วไป
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : คณะทำงานด้านการเฝ้าระวังบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราและเสพสารเสพติดที่มีอาการทางจิต กรมสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู็ ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการจัดการบริการด้านการบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาการดื่มสุราและเสพสารเสพติดที่มีอาการทางจิตต่อไป


Preview : 118
  Comment : 0  Download : 7
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
8. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 ระดับดีเด่นประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : นางสาวสำราญ บุญรักษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ


Preview : 432
  Comment : 0  Download : 18
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
9. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความเร่งด่วน (staging)(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 ระดับดีเด่นประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความเร่งด่วน (Staging)


Preview : 415
  Comment : 0  Download : 19
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
10. การฝึกทักษะทางอาชีพและสังคมเพื่อการมีงานทำของบุคคลออทิสติก(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 ระดับดีเด่นประเภทรางวัลนวตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ)
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : นางวรัฎฐา เจริญ นางสาวธิรดา พลรักษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะทางอาชีพและสังคมแก่เด็กออทิสติก


Preview : 347
  Comment : 0  Download : 14
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
11. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2557
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี 2557Preview : 882
  Comment : 0  Download : 80
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
12. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี 2558


Preview : 1269
  Comment : 0  Download : 105
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
13. โครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : นายชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบData Center  ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย


Preview : 919
  Comment : 0  Download : 33
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
14. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กรกฏาคม 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 840
  Comment : 0  Download : 306
[ชื่อไฟล์ : AF-t1442850428.pdf] [ขนาด : 316.78 KB]
15. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มิถุนายน 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 666
  Comment : 0  Download : 109
[ชื่อไฟล์ : AF-t1442850231.pdf] [ขนาด : 171.94 KB]
16. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน พฤษภาคม 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 367
  Comment : 0  Download : 117
[ชื่อไฟล์ : AF-t1442849935.pdf] [ขนาด : 172.45 KB]
17. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน เมษายน 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 320
  Comment : 0  Download : 110
[ชื่อไฟล์ : AF-t1442849669.pdf] [ขนาด : 171.53 KB]
18. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มีนาคม 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 337
  Comment : 0  Download : 118
[ชื่อไฟล์ : RF-t1442849229.pdf] [ขนาด : 172.58 KB]
19. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวในรอบเดือน


Preview : 182
  Comment : 0  Download : 146
[ชื่อไฟล์ : AF-t1442848558.pdf] [ขนาด : 171.64 KB]
20. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 26 ม.ค. 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : กลุ่มสื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจประจำสัปดาห์


Preview : 834
  Comment : 0  Download : 36
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข