Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5721068572106857210685721068572106857210685721068 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ค้นหาข้อมูลขั้นสูง  

ค้นหาข้อมูลขั้นสูง

คำค้น : * หากต้องการค้นหาหลายมิติกรุณากด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกมิติอื่น
ค้นหาจาก : กลุ่มผลงาน :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทผลงาน :

 

ค้นพบทั้งหมด 677 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
1. การสูญเสียปีสุขภาวะภายใต้ภาระโรคของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (DALYs of Intellectual Disability) การสูญเสียปีสุขภาวะจากการเจ็บป่วยของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย
กลุ่มผลงาน : งานวิจัย   ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงสำรวจ   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2560
ผู้จัดทำ : กุสุมาวดี คำเกลี้ยง1, ประเสริฐ จุฑา2, สิริกุล จุลคีรี3, ธัญลักษณ์ แก้วเมือง3, อภิชา ฤธาทิพย์3, ภูษณิศา ชัยวิวัฒน์กุล3, พูลสวัสดิ์ เที่ยงหนู3 1โรงพยาบาลศรีธัญญา; 2สถาบันราชานุกูล; 3สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปีสุขภาวะที่สูญเสียจากการเจ็บป่วยของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย 
...

Preview : 62
  Comment : 0  Download : 14
[ชื่อไฟล์ : RF_t1510197801.docx] [ขนาด : 285.15 KB]
2. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2559
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนา...

Preview : 1527
  Comment : 0  Download : 64
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
3. คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : อมรากุล อินโอชานนท์ เนตรชนก บัวเล็ก สตรีรัตน์ รุจิระชาคร นฤภัค ฤธาทิพย์ ไอยรดา มารีอัมมัน อุษา มะลิซ้อน
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น


Preview : 1568
  Comment : 3  Download : 81
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
4. มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในโรงพยาบาลชุมชน (ฉบับปรับปรุง)
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : อรวรรณ ดวงจันทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน มีทิศทางและเครื่องมือในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาบริการในมิติส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 


Preview : 1426
  Comment : 1  Download : 34
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
5. แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness With High Risk to Violence) สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งหวังให้เกิดระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับเขตสุขภาพได้มากย...

Preview : 1310
  Comment : 0  Download : 47
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
6. ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการร่างต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทีความรู้ ความ้ข้าใจและใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงาน เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ใช้ได้จริงและสามารถปกป้องสิทธ...

Preview : 967
  Comment : 0  Download : 5
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
7. หลักสูตร การให้การดูแลผู้ป่วยสุราและแอมเฟตามีน ที่มีปัญหาด้านจิตเวช สำหรับพยาบาล
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : คณะทำงานด้านการเฝ้าระวังบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราและเสพสาร เสพติดที่มีอาการทางจิต กรมสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรูู้ ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการจัดการบริการด้านการบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาการดื่มสุราและเสพสารเสพติดที่มีอาการทางจิตต่อไป


Preview : 1134
  Comment : 1  Download : 18
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
8. หลักสูตร การให้การดูแลผู้ป่วยสุราและแอมเฟตามีน ที่มีปัญหาด้านจิตเวช สำหรับแพทย์ทั่วไป
กลุ่มผลงาน : เทคโนโลยี   ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : คณะทำงานด้านการเฝ้าระวังบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราและเสพสารเสพติดที่มีอาการทางจิต กรมสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู็ ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการจัดการบริการด้านการบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาการดื่มสุราและเสพสารเสพติดที่มีอาการทางจิตต่อไป


Preview : 346
  Comment : 0  Download : 7
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
9. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 ระดับดีเด่นประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : นางสาวสำราญ บุญรักษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ


Preview : 1167
  Comment : 0  Download : 18
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
10. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความเร่งด่วน (staging)(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 ระดับดีเด่นประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะวิกฤตตามระดับความเร่งด่วน (Staging)


Preview : 1197
  Comment : 0  Download : 25
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
11. การฝึกทักษะทางอาชีพและสังคมเพื่อการมีงานทำของบุคคลออทิสติก(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 ระดับดีเด่นประเภทรางวัลนวตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ)
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ปีที่ตีพิมพ์ : 2559
ผู้จัดทำ : นางวรัฎฐา เจริญ นางสาวธิรดา พลรักษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะทางอาชีพและสังคมแก่เด็กออทิสติก


Preview : 991
  Comment : 1  Download : 22
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
12. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2557
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี 2557Preview : 1520
  Comment : 0  Download : 94
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
13. รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี 2558


Preview : 1759
  Comment : 0  Download : 108
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
14. โครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : นายชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบData Center  ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย


Preview : 1545
  Comment : 0  Download : 33
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
15. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กรกฏาคม 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 1048
  Comment : 0  Download : 395
-
16. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มิถุนายน 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 872
  Comment : 0  Download : 159
-
17. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน พฤษภาคม 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 541
  Comment : 0  Download : 165
-
18. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน เมษายน 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 520
  Comment : 0  Download : 149
-
19. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มีนาคม 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวประจำเดือน


Preview : 547
  Comment : 0  Download : 156
-
20. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มผลงาน : บทความ   ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
ผู้จัดทำ : ศูนย์สื่อสารสังคม
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบสถานการณ์ข่าวในรอบเดือน


Preview : 373
  Comment : 0  Download : 188
-
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข