Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5721066572106657210665721066572106657210665721066 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : โปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : The Psychoeducationprogram for medication compliance in inpatients with schizophrenia
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : ณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ และคณะ (เบ็ญจา นิ่มนวล, สุนันทา พลเดชาสวัสดิ์, กานต์พิชชา อธิพรหม, เยาวลักษณ์ ตั้งวงศ์, ประชุมพร ปิ่นคำ)
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
ISBN :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยประเภทอื่น
ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม
ชื่อผลผลิตที่ได้ :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
การให้สุขภาพจิตศึกษา ความร่วมมือ ผู้ป่วยโรคจิตเภท
เกี่ยวกับมิติงาน : บำบัดรักษา
เกี่ยวกับวัย : วัยทำงาน
เกี่ยวกับ Setting : สถานบริการสาธารณสุข
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : บุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ :
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : 2555
บทคัดย่อภาษาไทย :
วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินผลโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของ
ผู้ป่วยจิตเภท 
                วัสดุและวิธีการ  กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคจิตเภทจำนวน 53  คน  โดยสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท
                ผล  ผู้ป่วยหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีระดับคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะกินยาจิตเวช  คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาในระดับสูง
                สรุป  โปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อการสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท  มีการรับรู้  และยอมรับอาการทางจิต  มีทัศนคติต่อความเจ็บป่วย  มีความตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษา  มีอาการทางจิตน้อยลง  และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษา
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
ObjectiveTo examine the of  psychoeducation to medication compliance in schizophrenia.
                Materials and Methods  Subjects were 53 schizophrenia by voluntary. The study group received psychoeducation control program for five 1-hour sessions within one week. The average mean scores the knowledge and treatment of the illness, and the medication use behaviors from by wilcoxon signed-ranks test.
                Results The patients had high levels of the illness treatment knowledge, good medical compliance behaviors.
                Conclusion The psychoeducation to medication compliance in schizophrenia had improving insight, position attitude towards medication and illness, psychotic symptoms, coping strategies for managing psychotic symptom and actual adherence behaviors.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้วิจัย : s.nuttaphat@gmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 042-808118
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข