Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5721042572104257210425721042572104257210425721042 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  

 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย : การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ : MINDFULNESS PRACTICE IN CONJUGATED WITH MEDICATION TREATMENT IN PATIENTS WITH OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER: 2 CASE REPORT
ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย : พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
ISBN : ISSN 1905-8586
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยประเภทอื่น
ผลผลิตที่ได้ : โปรแกรมหรือเครื่องวัด
ชื่อผลผลิตที่ได้ : วิธีการบำบัดด้วยการฝึกสติ
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ :
หมวดหมู่ของงานวิจัย :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
โรคย้ำคิดย้ำทำ, การฝึกสติ
เกี่ยวกับมิติงาน : บำบัดรักษา
เกี่ยวกับวัย : วัยทำงาน
เกี่ยวกับ Setting : สถานบริการสาธารณสุข
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : ญาติ/ผู้ป่วย
อื่นๆ :
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เจ้าของวารสาร/หน่วยงานที่ผลิต/สำนักพิมพ์ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ประเภทปี : พ.ศ.
ฉบับ/ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ : 1,2555
บทคัดย่อภาษาไทย :
วัตถุประสงค์:เพื่อรายงานผลการรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยการฝึกสติ ในผู้ป้วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาแล้วยังไม่ดีขึ้น
 
วัสดุและวิธีการ:ผู้ป่วยสองรายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ ที่เคยได้รับการรักษาด้วยยาแล้วยังไม่ดีขึ้นจากการรักษาด้วยยาเพียงอย่าง เดียว ได้รับการฝึกสติซึ่งประยุกต์มาจากคำสอนของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชชโช ประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ 1.รับรู้อารมณ์และความคิด 2.เบี่ยงเบนอารมณ์ และความคิด และ 3.รับรู้อารมณ์และความคิดเฉยๆ โดยผู้ป่วยได้รับการฝึกแบบรายบุคคล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 45-60 นาที ติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ประเมินผลการรักษาด้วย Clinical Global Impression-improvement (CGI-I) และ Global Assessment of Functioning (GAF) score ก่อนเข้ารับการบำบัด และหลังจากบำบัดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ 6 สัปดาห์
 
ผล:หลังจากการบำบัดด้วยสติที่ 6 สัปดาห์ ผู้ป่วยทั้งสองรายมีอาการย้ำคิดลดลงและสามารถหยุดอาการย้ำทำได้มากขึ้น คะแนนจาก CGI ของผู้ป่วยทั้งสองราย ลดลงจาก 6 เป็น 2 และจาก 5 เป็น 2 คะแนนตามลำดับ คะแนน GAF ของทั้งสองราย เพิ่มขึ้นจากประมาณ 51-60 เป็น 81-90 คะแนน ผู้ป่วยทั้งสองรายสามารถทำงานได้และสามารถหยุดการรักษาด้วยยาหลังจากการ บำบัดแล้ว 18 เดือนและ 12 เดือน ตามลำดับ
 
สรุป:การฝึกสติสามารถช่วยเพิ่มการรับรู้ต่ออาการย้ำคิดและสามารถหยุดพฤติกรรมย้ำ ทำได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบต่อไป
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
Objective: This report was to show the outcome of mindfuless practice in patients with Obsessive Compulsive Disorder who did not response to prior medication treatment.
 
Material and Method: Mindfulness practice in this report was applied from the teaching of Venerable Pra Arjarn Pramote Pamotcho composed fo 3 techniques which are 1.Awareness 2.Distraction techniques and 3.Bare attention. The practice was performed in individual 1 hour-session weekly for 6 consecutive weeks. Clinical Global Impression-improvement (CGI-I) and Global Assessment of Functioning (GAF) score were applied before and at the 6th week of practice.
 
Resylts: After 6 weeks of mindfulness practice, both patients were able to be aware of the obsessive thoughts and were able to stop their compulsive beheviors. The CGI scores of both patients decreased from 6 (much worse) to 2 (much improved) and from 5 to 2, respectively. The GAF scores of both patients increased from 51-60 (moderate symptoms) to 81-90 (minimal symptoms). They could go back to work and could stop taking medications after mindfulness practice 18 months and 12 months, tespectively.
 
Conclusion: Mindfulness practice could help increased awareness of the obsesive thoughts and decreased the compulsive behaviors in both patients. However, it is suggested that the better research design should be performed.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : แบบประเมิน CGI-I ฉบับภาษาไทย และ GAF Score
อีเมลผู้วิจัย : attii2516@hotmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพ 10600
ชื่อไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา : -

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข