Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5721072572107257210725721072572107257210725721072 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ผลงานวิจัย  
 

ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชื่อผู้วิจัย :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทงานวิจัย :

 

ค้นพบทั้งหมด 142 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
1. การสูญเสียปีสุขภาวะภายใต้ภาระโรคของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (DALYs of Intellectual Disability) การสูญเสียปีสุขภาวะจากการเจ็บป่วยของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงสำรวจ   ผลผลิตที่ได้ : ชุดเอกสาร (Brochure)   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2560
ผู้จัดทำ : กุสุมาวดี คำเกลี้ยง1, ประเสริฐ จุฑา2, สิริกุล จุลคีรี3, ธัญลักษณ์ แก้วเมือง3, อภิชา ฤธาทิพย์3, ภูษณิศา ชัยวิวัฒน์กุล3, พูลสวัสดิ์ เที่ยงหนู3 1โรงพยาบาลศรีธัญญา; 2สถาบันราชานุกูล; 3สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปีสุขภาวะที่สูญเสียจากการเจ็บป่วยของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย 
...

Preview : 62
  Comment : 0  Download : 14
[ชื่อไฟล์ : RF_t1510197801.docx] [ขนาด : 285.15 KB]
2. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ประเภทผลงาน : งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ   ผลผลิตที่ได้ : แบบประเมิน   ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
ผู้จัดทำ : ประภาส อุครานันท์ และคณะ (อภิชัย มงคล, วัชนี หัตถพนม, ศิระ กิตติวัฒนโชติ, สุวดี ศรีวิเศษ, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย, จิตภินันท์ โชครัศมีหิรัญ)
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยศึกษาความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ และศึกษาค่าปกติซึ่งใช้เป็...

Preview : 4670
  Comment : 1  Download : 527
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
3. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเภทอื่น   ผลผลิตที่ได้ : โปรแกรมหรือเครื่องวัด   ปีที่ตีพิมพ์ : 1,2555
ผู้จัดทำ : พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์:เพื่อรายงานผลการรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยการฝึกสติ ในผู้ป้วยที่ได้รับการรักษาด้วยũ...

Preview : 29867
  Comment : 1  Download : 922
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
4. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : Kedsaraporn Kenbubpha
วัตถุประสงค์ :
-


Preview : 2681
  Comment : 1  Download : 141
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
5. Miniresearch : Sensory art therapy.
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเมินผล   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : วีรยา อาศนะ
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมการบูรณาการประสาทสัมผัสแบบรังสรรค์และการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ เช่น ...

Preview : 2457
  Comment : 0  Download : 133
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
6. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเมินผล   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : เกริกชัย พิชัย
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ
     วัตถุประสงค์ของการวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi-experimental )เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเทคนิคสโนซีเล็นต่อภาวะหลีก...

Preview : 2970
  Comment : 0  Download : 102
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
7. การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม ในผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสาหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ
ประเภทผลงาน : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้   ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : ภิญโญ อิสรพงศ์ และคณะ (ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, สมบัติ สกุลพรรณ์, กชพงศ์ สารการ, สุพัฒน์ จาปาหวาย)
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบาบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้...

Preview : 1479
  Comment : 0  Download : 88
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
8. การใช้ดัชนีชี้วัดการพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล: ผลลัพธ์ด้านผู้ป่วยและพยาบาล
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเมินผล   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี และคณะ (สุนทรี ศรีโกไสย)
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ:
      การวิจัยปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลลัพธ์ของการใช้ดัชนีชี้วัดการพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า...

Preview : 1509
  Comment : 0  Download : 175
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
9. Effect of Caregiving Preparedness Program for Autistic Children on Caregiving Stress Among Parents of Autistic Children in Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai Province
ประเภทผลงาน : งานวิจัยประเภทอื่น   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : Atsawin Narkpongphun
วัตถุประสงค์ :
-


Preview : 1086
  Comment : 0  Download : 181
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
10. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน mhGAP Intervention Guide สำหรับโรค ทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดในหน่วยบริการ สาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยเฉพาะทาง และช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของ
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงสำรวจ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
       บทคัดย่อ
     วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณ...

Preview : 1089
  Comment : 0  Download : 49
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
11. ผลของการวางแผนจำหน่ายต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคจิตเภท
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : อดิศักดิ์ ชัยศิริ และคณะ (กรรณิการ์ ชื่นสมบัติ, มนันญา วาที, ปาณิสรา อินทร์กันทุม, ประชุมพร ปิ่นคำ)
วัตถุประสงค์ :
               ผลของการวางแผนจำหน่ายต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคจิตเภท
บทคัดย่อ

Preview : 1836
  Comment : 1  Download : 391
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
12. การศึกษาผลการดำเนินงาน โครงการปลดโซ่ตรวนของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
ผู้จัดทำ : ณัฐกร จำปาทอง
วัตถุประสงค์ :
บทคัดย่อ
       วัตถุประสงค์การศึกษาผลการดำาเนินงานโครงการปลดโซ่ตรวนของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มีวัตถุ...

Preview : 1205
  Comment : 0  Download : 94
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
13. A content analysis of the concept of ‘positivity toward death and dying’
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : Yada Thongthammarat
วัตถุประสงค์ :
-


Preview : 1055
  Comment : 0  Download : 76
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
14. การสำรวจสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงและการติดเกมในนักเรียน โรงเรียนนำร่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และคณะ (วิมลรัตน์ วันเพ็ญ, ศศกร วิชัย, พัชรินทร์ อรุณเรือง, จันทร์ชนก โยธินชัชวาล, ธนโชติ เทียมแสง, หนึ่งฤทัย ยี่สุนศรี, ธัชกร ป้ายงูเหลือม, ภาพรรณ ล่าเต๊ะ)
วัตถุประสงค์ :
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
           &n...

Preview : 2285
  Comment : 1  Download : 179
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
15. การศึกษาสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2555
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : สุกัญญา นามวงศ์
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การกระจาย และ แนวโน้มของการเกิดโรคซึมเศร้าระดับคะแนะตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไปในประชากรผู้สูงอายุเ...

Preview : 2554
  Comment : 0  Download : 505
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
16. ขนาดปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : วรวรรณ หนึ่งด่านจาก
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์  1) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของเด็ก 2) เพื่อวัดระดับการติดเกมของเด็ก 3)  เพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกันการติดเกมของเด็ก 4) เพื่...

Preview : 1476
  Comment : 0  Download : 184
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
17. การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันและการติดเกมของเด็กตามความรับรู้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : วรวรรณ หนึ่งด่านจาก และคณะ (สุกัญญา นามวงศ์)
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์  1) เพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกันการติดเกมและการติดเกมของเด็กจากการตามความรับรู้ของผู้ปกครอง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะส่ว...

Preview : 1195
  Comment : 0  Download : 108
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
18. ประสิทธิผลของโปรแกรม 16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5มิติในผู้สูงอายุ
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
ผู้จัดทำ : Pannee Panuwatsuk, et al. (Ratana Samrongthong, Phunnapa Kittirattanapaiboon, Amporn Benjaponpitak, Kanchana Wanitrommanee, Chidchanok Opaswattana, Khajitrat Chunprasert, Thanyalak Kaewmuang)
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม 16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ
วัสดุ และวิธีการ :
Preview : 3186
  Comment : 2  Download : 231
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
19. ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อความเครียด ความรู้เรื่องโรคออทิซึมและพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ   ผลผลิตที่ได้ :  ปีที่ตีพิมพ์ : ยังไม่ได้ตีพิมพ์
ผู้จัดทำ : สุภาวดี คำกุณา และคณะ
วัตถุประสงค์ :
1.ชื่อเรื่อง:  ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อความเครียด, ความรู้เรื่องโรคออทิซึมและพฤติกรรม
&...

Preview : 3730
  Comment : 0  Download : 548
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
20. ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) ในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการใช้การปรับแนวคิดและพฤติกรรมบำบัดเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง
ประเภทผลงาน : งานวิจัยเชิงปริมาณ   ผลผลิตที่ได้ : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : วัชนี หัตถพนม และคณะ (ไพรวัลย์ ร่วมซ้าย, เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า)
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้กระบวนการสอนงานในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ ในการบำบัดด้วยการปรับแนวคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral...

Preview : 2109
  Comment : 0  Download : 275
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล
 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข