Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5721060572106057210605721060572106057210605721060 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
สถานศึกษาหลายแห่งเปิดเทอมมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ครู นักเรียน คงได้พบปัญหาการปรับตัวบางอย่างขึ้น ซึ่งงานสุขภาพจิตได้บูรณาการเข้ากับงานการศึกษาในรูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษามาหลายปีแล้ว ทั้งนี้มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายสามารถให้ความดูแลช่วยเลือนักเรียนได้

          กรมสุขภาพจิต ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนโดยมุ่งหวังว่านักเรียนจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพรอบด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการดำรงชีวิตอย่างป็นสุขในสังคมพร้อมด้วยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งความมุ่งหวังนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและความพร้อมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน อีกทั้งมีการประสานงานกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดรวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน   เยาวชนวัยเรียนที่ต้องการความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ต้องการคำแนะนำปรึกษาอย่างมีเทคนิควิธีหรือความต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องการความรัก ความเข้าใจจากผู้ใหญ่ โดยพ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในสถานครอบครัว  และมีคุณครูทุกคนโดยเฉพาะครูประจำชั้นหรือครุที่ปรึกษาเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวแทนพ่อแม่ ผู้ปกครองเมื่อนักเรียนอยู่ที่โรงเรียน

          กรมสุขภาพจิต จึงได้ร่วมมือ กับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น โดยมุ่งหวังว่าครูทุกคนสามารถให้ความดูแลช่วยเลือนักเรียนได้  ทั้งด้านการส่งเสริมในส่วนที่ดีของนักเรียน  ด้านการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นหรือลุกลามมากขึ้น โดยพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงและสามารถแก้ไขปัญหานักเรียนเบื้องต้นได้  ทั้งนี้ให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีเทคโนโลยีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครูสามารถเข้ามาอ่านและนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ ซึ่งมีคู่มือทั้งหมด 6 เล่มดังนี้
1.คู่มือการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - ช่วงชั้นที่ 2( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
2. คู่มือครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
3.คู่มือวิทยากรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
4.คู่มือการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 - ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
5. คู่มือครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 - ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
6.คู่มือวิทยากรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 - ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 01/06/2554
เอกสารแนบ : -

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข