Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5721082572108257210825721082572108257210825721082 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก บทความ  

 

ข้อมูลบทความทางวิชาการ

ชื่อบทความ : โครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยง(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ(ระดับดี))
ผู้เขียน/เรียบเรียง : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
หมวดหมู่ของบทความ :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
จิตเวชชุมชน
เกี่ยวกับมิติงาน : บำบัดรักษา
เกี่ยวกับวัย : อื่นๆ
เกี่ยวกับ Setting : ชุมชน
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : บุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ :
ประเภทบทความ : บทความงานพัฒนา
ประเภทบทความย่อย : รายงานการพัฒนา
ปีที่ผลิต/เผยแพร่ : 2557
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้อ่าน) : แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ทีมสุขภาพจิตชุมชน
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลโครงการที่ประสบความสำเร็จ เป็นแนวทางการดำเนินงานให้แก่บุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ
เนื้อหาโดยสรุป :
                  รพช.ซึ่งเป็นหน้าด่านของบริการสุขภาพไม่สามารถจัดบริการที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยจิตเวชได้เนื่องจากแพทย์ทั่วไปมีทักษะและประสบการณ์การวินิจฉัยและรักษาโรคจิตเวชน้อย (limited competency) การรักษาเน้นยาเดิมที่เคยรับจากผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก แม้จะมีอาการกาเริบหรือผลข้างเคียงจากยาจิตเวช บางรายถูกส่งต่อรพ.จิตเวชทันทีแม้จะมีอาการไม่รุนแรง เพราะแพทย์ไม่ทราบวิธีรักษาหรือขาดยาจิตเวชบางชนิด เมื่อการรักษาที่มีคุณภาพอยู่ไกลบ้าน ไม่สะดวกในการรับบริการ ทาให้ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มต้องรับการรักษานานเลือกจะหยุดยา และอาการกาเริบซ้า ซึ่งสูญเสียค่าใช้จ่ายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
                  การทำให้ผู้ป่วยติดตามการรักษาต่อเนื่องได้ จึงต้องทาให้บริการจิตเวชที่มีคุณภาพอยู่ใกล้ผู้ป่วยมากที่สุด จึงเกิดโครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยงขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ในจังหวัดนครราชสีมา และขยายครอบคลุมในเขตสาธารณสุขที่ 9 ยังพบปัญหาของการดูแลผู้ป่วยจิตเวช คือ ปัญหาการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน การปรับตัวเข้ากับชุมชนและการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี 2557 จึงดาเนินโครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยงให้เชื่อมต่อไปถึงระดับบริการปฐมภูมิใน 9 node โดยใช้รูปแบบบริการสุขภาพจิตชุมชน (Nakhonchaiburin Model)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้เขียน/เรียบเรียง : praneat9394@gmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือให้ link full text ไปที่ : -

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข