Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5721034572103457210345721034572103457210345721034 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา  

            กรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานที่มีนโยบายการพัฒนาคลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชให้เกิดขึ้นและตอบสนองแก่นักวิชาการและประชาชนที่สนใจงานสุขภาพจิตและจิตเวช ตามยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต โดยปัจจุบันมีช่องทางบริการเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่สำนักพัฒนาสุขภาพจิตและกองแผนงานร่วมกันพัฒนาขึ้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ www.klb.dmh.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์บริการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในลักษณะสืบค้น แสดงรายละเอียด และดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลงานด้านสุขภาพจิตไปใช้งาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญสู่การเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านสุขภาพจิต ซึ่งการพัฒนาเว็บไซต์นี้มุ่งหมายให้เป็นคลังความรู้ทางด้านวิชาการสุขภาพจิตระดับกรมที่ผ่านการวิเคราะห์/สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตด้วย ให้ผู้เข้าใช้เว็บไซต์นี้มีความพึงพอใจกับบริการ ในการนำผลงานวิจัย/องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีไปใช้งาน ทั้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่บุคคลภายในประเทศไทยที่เข้าใช้แต่หากรวมถึงผู้ใช้ที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้ตามมาตรฐานระดับนานาชาติเช่นกัน

            ปัจจุบันสำนักพัฒนาสุขภาพจิตรับผิดชอบการพัฒนาคลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จึงได้รับข้อพิจารณาจากผู้ใช้งานในสถานะของผู้ต้องการผลงานวิจัยและเทคโนโลยีนำไปใช้ กับผู้ที่ป้อนข้อมูลงานวิจัยและเทคโนโลยีเก็บเข้าเว็บไซต์ ต่างเห็นว่าเว็บไซต์คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชควรมีการพัฒนาต่อยอด และยังพบปัญหา ข้อจำกัดในการให้บริการอยู่ในเรื่องความสะดวกของการเข้าใช้งาน เช่น การใช้ฐานข้อมูลหรือระบบงาน การสมัครสมาชิก การบันทึกข้อมูล การแสดงผลการค้นหา เป็นต้น หรือเรื่องความต้องการเนื้อหารูปแบบอื่นเช่นบทความทางวิชาการ และสินทรัพย์ความรู้ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องการรายงานสถิติผลประมวลการเข้าใช้งาน ภาษาที่ใช้แสดงผลของเว็บเพจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ผลิตผลงาน การดึงดูดความสนใจให้เข้าใช้งานในหน้าแรก (Homepage) เป็นต้น
 
            กรมสุขภาพจิต จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะสามารถตอบสนองผู้ใช้งานและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตทั้งหลาย และลดข้อจำกัดในประเด็นต่างๆ ที่มีความคิดเห็นเข้ามายังเว็บไซต์นี้ โดยมีฐานข้อมูลที่สำคัญ 3 ฐานด้วยกัน คือ
            1. เทคโนโลยีสุขภาพจิต
            2. ผลงานวิจัย
            3. บทความทางวิชาการ
 เพื่อให้เข้าใจได้กระจ่างมากขึ้นถึงฐานข้อมูลเหล่านี้ จึงได้นิยามความหมาย (Definitions) ไว้ดังนี้
 
             เทคโนโลยีหมายถึง เทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิตเวชอันเป็นสิ่งที่ประยุกต์ขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตนำไปดำเนินงานสุขภาพจิตในแนวทางต่างๆ ทั้งงานส่งเสริม งานป้องกัน งานบำบัดรักษา งานฟื้นฟูสมรรถภาพ และงานบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตเป็นไปอย่างสะดวก เหมาะสม และมีมาตรฐาน

            คุณลักษณะที่สำคัญ คือ ง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ สามารถปรับใช้ได้กับหลายกลุ่มเป้าหมาย และผ่านกระบวนการพัฒนาตามขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วนซึ่งมีความเป็นมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน เทคโนโลยีนี้สามารถจำแนกประเภทตามที่กรมสุขภาพจิตนำไปใช้อันได้แก่ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือ เป็นต้น

            ซึ่งแต่ละประเภทจะมีชนิดเทคโนโลยีดังเช่น
            สิ่งพิมพ์: หนังสือ (ชุด) คู่มือ (ชุด: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม) หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม แผ่นพับ ชุดเอกสาร (Brochure) ฯลฯ
          
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์: เทปเสียง เทปวีดีทัศน์ แผ่นบันทึกเสียง (CD) แผ่นบันทึกวีดีทัศน์ VCD DVD แผ่นบันทึก Diskette CD-ROM DVD-ROM ไฟล์ e-book (PDF) Presentation (PowerPoint) โปรแกรม e-learning เว็บไซต์ ฯลฯ
           
สิ่งประดิษฐ์: แบบคัดกรอง แบบประเมิน แบบทดสอบ แบบวัด โปรแกรมหรือเครื่องวัด ชุดทดสอบ ชุดเสริมพัฒนาการ หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้สำหรับงานสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2542. คู่มือแนะนำเทคโนโลยีสุขภาพจิต. บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด. กรุงเทพฯ

             ผลงานวิจัยหมายถึง ผลงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวชอันเป็นเอกสารที่นำเสนอการสรุปผลจากกระบวนการวิจัยหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ตอบคำถามวิจัยหรือประเด็นปัญหานั้นๆ แล้วนำไปใช้ประโยชน์ หรือใช้อ้างอิง พัฒนา ศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นต่อไปได้ เพื่อให้ดำเนินงานสุขภาพจิตในแนวทางต่างๆ ทั้งงานส่งเสริม งานป้องกัน งานบำบัดรักษา งานฟื้นฟูสมรรถภาพ และงานบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            คุณลักษณะที่สำคัญ คือ มีการคัดเลือกหัวข้อหรือประเด็นปัญหาในการวิจัย มีกระบวนการออกแบบหรือวิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความสารสนเทศที่ได้ และมีการนำเสนอผลการวิจัยและข้อสรุปที่ค้นพบ

            งานวิจัยนี้สามารถจำแนกประเภทตามที่กรมสุขภาพจิตนำไปใช้อันได้แก่ งานวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยพัฒนาเครื่องมือ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ งานวิจัยประเมินผล งานวิจัยเชิงสำรวจ งานวิจัยประเภทอื่น
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2550. คู่มือการดำเนินงานวิจัย. บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด. กรุงเทพฯ

             บทความหมายถึง บทความทางวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชอันเป็นเอกสารทางวิชาการโดยเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการ ในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือนำเสนอความรู้เสนอแนวความคิดใหม่ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ บนพื้นฐานทางวิชาการในเรื่องนั้นๆ กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจที่จะนำความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบหนึ่ง หรือเกิดการพัฒนาความคิดหรือศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นต่อไป เพื่อใช้ดำเนินงานสุขภาพจิตในแนวทางต่างๆ ทั้งงานส่งเสริม งานป้องกัน งานบำบัดรักษา งานฟื้นฟูสมรรถภาพ และงานบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต เป็นไปด้วยความเข้าใจที่ตรงกันและต่อยอดงานให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป

            บทความนี้สามารถจำแนกประเภทตามที่กรมสุขภาพจิตนำไปใช้ คือ บทความทั่วไป และบทความวิชาการ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีชนิดบทความดังเช่น
            บทความทั่วไป: บทความประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่าเร้าพลัง
            บทความวิชาการ: บทความที่มีการอ้างอิง บทสรุปผู้บริหาร

รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี. 2552. การเขียนบทความทางวิชาการ. URL: 202.143.147.229/UserFiles/File/km3(2)(1).doc
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. 2552. การเขียนบทความทางวิชาการ (สำเนาเอกสารประกอบการอบรม).


           ผลงานทางวิชาการในคลังความรู้นี้ จำเป็นต้องมีความเป็นมาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของคลังความรู้ ซึ่งผลงานแต่ละประเภทจะมีกรอบการพิจารณาสำหรับอนุมัติให้เผยแพร่ดังนี้

             1. กรอบการพิจารณาผลงานวิจัย 
             2. กรอบการพิจารณาบทความทางวิชาการ 

          สำหรับผู้สนใจเรื่องสุขภาพจิตสามารถใช้คลังความรู้ทางวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชนี้ได้และกรมสุขภาพจิตได้ผลิตคู่มือการใช้คลังความรู้ สำหรับผู้สนใจคลังความรู้ไว้ ดังนี้

             1. คู่มือการใช้คลังความรู้สำหรับผู้เยี่ยมชม 
             2. คู่มือการใช้คลังความรู้สำหรับสมาชิก 
             3. คู่มือการใช้คลังความรู้สำหรับผู้ผลิตผลงาน 


 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข