คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
4 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2248345224834522483452248345224834522483452248345 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งนี้ เพื่อป้องกันความแตกแยกสามัคคีในหมู่สงฆ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างอดีต
ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช
23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเป็นวันน้อมเกล้าสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานจิตเวช ที่เจริญก้าวหน้าจนเป็นงานสุขภาพจิตเทียบเท่าสากลในโลกด้วยทรงคาดการณ์ไกลของพระองค์
ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต
21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยเป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานสุขภาพจิต ถึงแม้พระองค์ทรงงานหลายด้าน แต่ด้วยงานที่พระองค์ทรงดำริและพัฒนานั้นส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี
+ ดูทั้งหมด
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [210 ครั้ง]   Download : [60 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Effect of Caregiving Preparedness Program for Autistic Children on Caregiving Stress Among Parents of Autistic Children in Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai Province
   เปิดอ่าน : [239 ครั้ง]   Download : [8 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [239 ครั้ง]   Download : [41 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. A content analysis of the concept of ‘positivity toward death and dying’
   เปิดอ่าน : [240 ครั้ง]   Download : [26 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. จิตวิทยาเชิงบวกศาสตร์แห่งความโชคดี
   เปิดอ่าน : [109 ครั้ง]   Download : [23 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. จิตวิทยาเชิงบวก: มุมมองใหม่ในแวดวงสุขภาพจิต
   เปิดอ่าน : [89 ครั้ง]   Download : [20 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Personal Growth ของขวัญจากเรืองเลวร้ายในชีวิต
   เปิดอ่าน : [74 ครั้ง]   Download : [0 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. ยุคข้อมูลข่าวสารกับการคิดเชิงวิเคราะห์
   เปิดอ่าน : [59 ครั้ง]   Download : [4 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. จิตวิทยาเชิงบวกกับปรากฎการณ์เกาะกระแสความโด่งดัง (Basking In Reflected Glory: BIRG)
   เปิดอ่าน : [53 ครั้ง]   Download : [4 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  การพัฒนาเเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตที่ยั่งยืน(รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557(ระดับดีเยี่ยม)) [14/10/2557]
  การดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต SINAP(รางวัลคุณภาพการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2553) [13/10/2557]
  หลักสูตรพัฒนาการบำบัดผู้ป่วยออทิสติกอายุไม่เกิน 6 ปี โดยผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมบำบัด รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555 รางวัลดีเด่น ด้านนวตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ [06/10/2557]
  จิตวิทยาเชิงบวกศาสตร์แห่งความโชคดี [01/10/2557]
  จิตวิทยาเชิงบวก: มุมมองใหม่ในแวดวงสุขภาพจิต [30/09/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [383913 ครั้ง] ดาวโหลด [78996 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [188560 ครั้ง] ดาวโหลด [38798 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[200608 ครั้ง] ดาวโหลด [168329 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข