คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
5 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2256187225618722561872256187225618722561872256187 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช
1 พฤศจิกายน เป็นวันกำเนิดงานจิตเวช โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมสุขภาพจิตจึงกำหนดให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายน เป็นวันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวชให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้
โรคหลอดเลือดสมองภาวะจากปัญหาสุขภาพจิต
วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke day) ผู้ที่มีความเสี่ยงกลุ่มหนึ่งคือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จึงได้มีการจัดกิจกรรมเรื่อง 'โรคหลอดเลือดสมอง ตระหนัก ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต' ไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพราะมีการป่วยเฉียบพลันสูง
การออมแห่งชาติ
การออมคือหนทางการปรับตัวทางสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลต่อสุขภาพจิตระดับบุคคลอย่างมาก เห็นได้จากช่วงวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจแรง ๆ ของไทยหนที่ผ่านมาไม่นาน ผู้ที่มีการออมดีจะมีสุขภาพจิตดี เป็นสิ่งชี้วัดการบริหารเงินรวมถึงทรัพย์ที่มีมูลค่า
+ ดูทั้งหมด
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [236 ครั้ง]   Download : [69 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. A content analysis of the concept of ‘positivity toward death and dying’
   เปิดอ่าน : [246 ครั้ง]   Download : [26 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคู่มือการปฏิบัติงาน mhGAP Intervention Guide สำหรับโรค ทางสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางระบบประสาท และโรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดในหน่วยบริการ สาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยเฉพาะทาง และช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของ
   เปิดอ่าน : [247 ครั้ง]   Download : [14 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. Effect of Caregiving Preparedness Program for Autistic Children on Caregiving Stress Among Parents of Autistic Children in Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai Province
   เปิดอ่าน : [247 ครั้ง]   Download : [13 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. โครงการ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ เพื่อชีวิตใหม่ในกรุงเทพมหานคร
   เปิดอ่าน : [4 ครั้ง]   Download : [0 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. โครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยง
   เปิดอ่าน : [5 ครั้ง]   Download : [0 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. จิตวิทยาเชิงบวกศาสตร์แห่งความโชคดี
   เปิดอ่าน : [127 ครั้ง]   Download : [34 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. จิตวิทยาเชิงบวก: มุมมองใหม่ในแวดวงสุขภาพจิต
   เปิดอ่าน : [111 ครั้ง]   Download : [29 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. Personal Growth ของขวัญจากเรืองเลวร้ายในชีวิต
   เปิดอ่าน : [83 ครั้ง]   Download : [0 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  โครงการ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ เพื่อชีวิตใหม่ในกรุงเทพมหานคร [30/10/2557]
  โครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยง [30/10/2557]
  การพัฒนาเเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตที่ยั่งยืน(รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557(ระดับดีเยี่ยม)) [14/10/2557]
  การดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต SINAP(รางวัลคุณภาพการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2553) [13/10/2557]
  หลักสูตรพัฒนาการบำบัดผู้ป่วยออทิสติกอายุไม่เกิน 6 ปี โดยผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมบำบัด รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555 รางวัลดีเด่น ด้านนวตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ [06/10/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [384733 ครั้ง] ดาวโหลด [79385 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [189293 ครั้ง] ดาวโหลด [38927 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[201290 ครั้ง] ดาวโหลด [169707 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข