คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
6 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
3195408319540831954083195408319540831954083195408 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 • วันยุติความรุนแรงต่อสตรี
  25 พฤศจิกายน หรือวันต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี การกระทำใดๆ อันเป็นความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้หญิง รวมทั้งขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเข้าใจและต่อเนื่องร่วมกัน
  วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล
  20 พฤศจิกายน เป็นวันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล เพื่อต้องการประชาชนในประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และได้ร่วมกันพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตามที่ได้ลงสัตยาบันร่วมกัน สำหรับไทยนั้นการใส่ใจดูแลเด็กยังมีอุปสรรค ปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่
  สันติภาพ
  17 พฤศจิกายน วันสันติภาพโลก อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความสงบ เพราะให้พละกำลังแก่มนุษย์ก้าวออกมาจากสิ่งที่มีขีดจำกัดเพื่อเปิดประตูไปสู่มุมมองที่กว้างไกล ทำให้ได้พบกับความรัก ความบริสุทธิ์ ความปิติสุข และปัญญา
 • วันเบาหวานโลก
  14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก ซึ่งถือเป็นโรคเรื้อรังสำคัญที่งานสาธารณสุขดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโรคเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อจิตใจผู้ป่วยและญาติ งานสุขภาพจิตจึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยและญาติในการบำบัดรักษา
  วันคนพิการแห่งชาติ
  8 พฤศจิกายนนี้ วันคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนที่กำหนดขึ้นให้ตระหนักในการให้ความสำคัญและช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น วงการสุขภาพจิตถือว่าผู้พิการจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้และฟื้นฟู ให้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง
  วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช
  1 พฤศจิกายน เป็นวันกำเนิดงานจิตเวช โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมสุขภาพจิตจึงกำหนดให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายน เป็นวันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวชให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้
+ ดูทั้งหมด
4. จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา
   เปิดอ่าน : [1026 ครั้ง]   Download : [135 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา
   เปิดอ่าน : [901 ครั้ง]   Download : [116 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [1641 ครั้ง]   Download : [295 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
   เปิดอ่าน : [1324 ครั้ง]   Download : [757 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [962 ครั้ง]   Download : [94 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [859 ครั้ง]   Download : [87 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [1317 ครั้ง]   Download : [74 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กรกฏาคม 2558
   เปิดอ่าน : [192 ครั้ง]   Download : [137 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มิถุนายน 2558
   เปิดอ่าน : [100 ครั้ง]   Download : [28 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน พฤษภาคม 2558
   เปิดอ่าน : [81 ครั้ง]   Download : [17 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน เมษายน 2558
   เปิดอ่าน : [89 ครั้ง]   Download : [26 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มีนาคม 2558
   เปิดอ่าน : [95 ครั้ง]   Download : [29 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กรกฏาคม 2558 [21/09/2558]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มิถุนายน 2558 [21/09/2558]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน พฤษภาคม 2558 [21/09/2558]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน เมษายน 2558 [21/09/2558]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มีนาคม 2558 [21/09/2558]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [502542 ครั้ง] ดาวโหลด [95305 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [266018 ครั้ง] ดาวโหลด [48313 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[276099 ครั้ง] ดาวโหลด [253435 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข