คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
6 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
2287052228705222870522287052228705222870522287052 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 
 
วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ
27 พฤศจิกายน และวันสถาปนาการสาธารณสุขนี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพด้วยการเน้น "สร้างสุขภาพ" มากกว่า "ซ่อมสุขภาพ" ซึ่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยถือว่าเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน และเพื่อทุกคน
วันยุติความรุนแรงต่อสตรี
25 พฤศจิกายน หรือวันต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี การกระทำใดๆ อันเป็นความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้หญิง รวมทั้งขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเข้าใจและต่อเนื่องร่วมกัน
วันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล
20 พฤศจิกายน เป็นวันสิทธิเด็กสากล/วันเด็กสากล เพื่อต้องการประชาชนในประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และได้ร่วมกันพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตามที่ได้ลงสัตยาบันร่วมกัน สำหรับไทยนั้นการใส่ใจดูแลเด็กยังมีอุปสรรค ปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่
+ ดูทั้งหมด
1. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [290 ครั้ง]   Download : [43 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. A content analysis of the concept of ‘positivity toward death and dying’
   เปิดอ่าน : [291 ครั้ง]   Download : [37 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [291 ครั้ง]   Download : [37 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์
   เปิดอ่าน : [62 ครั้ง]   Download : [33 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. โครงการ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ เพื่อชีวิตใหม่ในกรุงเทพมหานคร
   เปิดอ่าน : [69 ครั้ง]   Download : [0 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. โครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยง
   เปิดอ่าน : [79 ครั้ง]   Download : [4 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. จิตวิทยาเชิงบวกศาสตร์แห่งความโชคดี
   เปิดอ่าน : [217 ครั้ง]   Download : [45 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. จิตวิทยาเชิงบวก: มุมมองใหม่ในแวดวงสุขภาพจิต
   เปิดอ่าน : [184 ครั้ง]   Download : [34 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวด้านสุขภาพจิตประจำสัปดาห์ [07/11/2557]
  โครงการ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ เพื่อชีวิตใหม่ในกรุงเทพมหานคร [30/10/2557]
  โครงการจิตแพทย์พี่เลี้ยง [30/10/2557]
  การพัฒนาเเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตที่ยั่งยืน(รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557(ระดับดีเยี่ยม)) [14/10/2557]
  การดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต SINAP(รางวัลคุณภาพการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2553) [13/10/2557]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [389128 ครั้ง] ดาวโหลด [80759 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [192656 ครั้ง] ดาวโหลด [40019 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[204770 ครั้ง] ดาวโหลด [175322 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th 
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข